Australian Institute of Music

Australian Institute of Music is a Coeducation secondary school, serving years 12. No uniform. Australian Institute of Music is located in NSW, Sydney City Central & Eastern Suburbs region. Australian Institute of Music is 1 of 32 independent schools in the Surry Hills area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện