Chứng chỉ sau đại học về Tài chính ứng dụng

University of Wollongong - Sydney Business School

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00102E

Chứng chỉ sau đại học về Tài chính Ứng dụng là một khóa học giới thiệu được thiết kế để cung cấp một sự hiểu biết chung về các lĩnh vực trong tài chính ứng dụng, chẳng hạn như phân tích báo cáo tài chính, tài chính quản lý, thống kê và quản trị doanh nghiệp.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện