Adelaide High School

Adelaide High School is a Coeducation secondary school, serving years 8-12. The uniform is compulsory and enforced. Adelaide High School is located in SA, Adelaide City Central region. Adelaide High School is 1 of 6 government schools in the Adelaide area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện