Học tập tại Úc

Nền giáo dục với tầm vóc quốc tế

Các trường đại học Úc nổi tiếng về sự ưu hạng trong nhiều ngà nh học. Được tiến triển bằng một nền văn hóa nổi tiếng nhờ việc áp dụng sự đổi mới và kỹ thuật từ sớm, các trường đại học Úc tự củng cố mình như nhỠng trung tâm nghiên cứu vượt trội nhất và luôn thu hút nhỠng nhân viên cũng như sinh viên có tiêu chuẩn cao nhất.

Các tiêu chuẩn cao cũng được bảo đảm qua nhỠng nguyên tẠc hướng dẫn của chính phủ Úc. Nền giáo dục Úc có một hệ thống bảo đảm chất lượng vốn luôn được chính phủ Úc hỗ trợ và luôn được kiểm tra cũng như kiểm soát để bảo đảm một tiêu chuẩn nhất quán. Các sinh viên du học được bảo đảm nhỠng tiêu chuẩn giáo dục và quan tâm cao độ qua Đạo Luật các Dịch Vụ Giáo Dục cho Du Học Sinh (Education Services for Overseas Students [ESOS] Act). Ngoà i ra, mọi cơ sở giáo dục Úc phụ trách cung cấp giáo dục cho du học sinh đều phải đăng bạ với Sổ Bộ các Cơ Sở Giáo Dục và Khóa Học Liên Bang cho Du Học Sinh (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students) (CRICOS). Việc đăng bạ với CRICOS đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải chứng minh rằng các bằng cấp của họ đáp ứng được nhỠng tiêu chuẩn Úc.

Các học vị và bằng cấp của Úc được giá»›i chủ nhân và các trường đại học hà ng đầu của quốc tế công nhận ” Ä‘iều nà y tạo sá»± dá»… dà ng cho nhá» ng sinh viên tốt nghiệp ở Úc là m việc tại nhiều quốc gia khác nhau trong nhá» ng lãnh vá»±c chẳng hạn nhÆ° kiến trúc và kỹ thuật.

Lãnh vực Trường Trung HọcLãnh vực Giáo Dục và Đà o Tạo Hướng NghiệpLãnh vực đại học
Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học (2-3 năm)Văn bằng cán sự tốt nghiệp hướng nghiệp (1 năm)Bằng tiến sĩ (6+ năm)
VET tại TrườngChứng chỉ tốt nghiệp hướng nghiệp (6 tháng)Bằng thạc sĩ (1 - 3 năm)
Văn bằng cán sự cấp cao (6-12 tháng)Văn bằng cán sự tốt nghiệp (1 năm)
Văn bằng cán sự (1 năm)Chứng chỉ tốt nghiệp (6 tháng)
Chứng chỉ IV (1 năm)Bằng cử nhân (3 năm)
Chứng chỉ III (6 tháng)Bằng phó cử nhân, văn bằng cán sự cấp cao (1,5 năm)
Chứng chỉ II (6 tháng)Văn bằng cán sự (1 năm)
Chứng chỉ I (6 tháng)

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện