Nền Giáo Dục Trung Học

Nền Giáo Dục Trung Học

Úc Đại Lợi là một nơi đến được ưa chuộng để theo đuổi bậc giáo dục trung học cho các du học sinh. Úc Đại Lợi không nhỠng chỉ có nền giáo dục chất lượng, được công nhận trên bình diện quốc tế mà còn cung cấp một môi trường an toà n, thoải mái và đa văn hóa. Nền giáo dục của Úc Đại Lợi nhẠm tới việc cung cấp cho học sinh nhỠng kỹ năng để theo học và là m việc trong tương lai ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Nền giáo dục trung học tại Úc Đại Lợi

Các trường phổ thông cấp hai, hoặc trường trung học của Úc Đại Lợi gẠn bó chặt chẽ với một khuôn khổ quốc gia về chương trình giảng dạy vốn ngà y cà ng được phát triển và thực hiện ở trường học nhằm ấn định các tiêu chuẩn quốc gia về các môn Anh ngỠ, toán, khoa học, lịch sử, ngôn ngỠ, địa lý, nghệ thuật, y tế và thể dục, công nghệ thông tin và truyền thông, công dân và quốc tịch, kinh tế và thương mại.

Muốn được nhiệm chứng để thu nhận du học sinh, các trường học phải cung cấp hoặc có quyền sử dụng các chương trình Anh ngỠchuyên nghà nh. Các tiểu bang và lãnh thổ của Úc Đại Lợi có các hệ thống giáo dục trung học riêng, nhưng tất cả đều phải tuân theo các tiêu chuẩn cao được qui định bởi chương trình giảng dạy quốc gia.

Tại các tiểu bang và lãnh thổ, Lớp 12 (năm cuối của bậc trung học) được gọi như sau:

Tiểu bangTên văn bằng Lớp 12
Thủ Phủ Úc Đại Lợi (ACT)Chứng Chỉ Lớp 12 ACT
New South Wales (NSW)Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học (HSC) NSW
BẠc Lãnh (NT)Chứng Chỉ Giáo Dục và Đà o Tạo BẠc Lãnh (NTCET)
Queensland (QLD)Chứng Chỉ Giáo Dục Queensland
Nam Úc (SA)Chứng Chỉ Giáo Dục Nam Úc (SACE)
Tasmania (TAS)Chứng Chỉ Giáo Dục Tasmania (TCE)
Victoria (VIC)Chứng Chỉ Giáo Dục Victoria (VCE)
Chứng Chỉ Học Tập Ứng Dụng Victoria (VCAL)
Tây Úc (WA)Chứng Chỉ Giáo Dục Tây Úc (WACE)

Các trường trung học khác nhau có các môn nhiệm ý, cấu trúc lớp học và các lãnh vực chuyên ngà nh khác nhau. Ngoà i nhỠng môn học được giảng dạy, bạn nên tìm hiểu về trọng tâm và các sinh hoạt ngoại khóa của trường để tìm được một trường thích hợp nhất với các nhu cầu và sở thích của mình.

Học phí trung bình

Học phí trường trung học đối với du học sinh khác khác biệt rất nhiều, từ 6.000 tới 30.000 đô la Úc mỗi năm tại một trường tư. Điều quan trọng là bạn nên kiểm tra mức học phí cụ thể với từng trường.

NhỠng đòi hỏi về việc nhập học

NhỠng đòi hỏi về việc nhập học thay đổi khác nhau ở khẠp các trường tại Úc. Quá trình tuyển lựa bao gồm việc xem xét khả năng học lực của người nộp đơn cùng với nhỠng yếu tố khác trong đó có thể bao gồm nhỠng thà nh tựu về thể thao và thà nh tích sinh hoạt ngoại khóa khác.

Theo học lên cao

Sau khi hoà n tất thà nh công bậc trung học, các học sinh có thể nộp đơn xin và o đại học nhưng không bảo đảm có chỗ. Việc nộp đơn xin và o các khóa đại học Úc được dựa trên cơ sở cạnh tranh cho cả du học sinh lẫn các học sinh trong nước.

Đà o tạo nghề nghiệp tại trường

Ngà y cà ng có nhiều các trường học ở Úc Đại Lợi giảng dạy các môn Giáo Dục và Đà o Tạo Hướng Nghiệp (VET) như một phần trong chương trình giảng dạy của họ. Các môn học nà y giúp học sinh thu thập được nhỠng kỹ năng thực tiễn và dựa trên việc là m trong lúc đang hoà n tất bậc giáo dục trung học phổ thông của họ và là một phần trong nỗ lực của Úc Đại Lợi nhằm cung cấp một nền giáo dục cân bằng vốn chuẩn bị để các học sinh sử dụng suốt đời sau bậc trung học.

Chương trình Văn Bằng Tú Tà i Quốc Tế (IB)

ChÆ°Æ¡ng Trình Văn Bằng IB là má»™t khóa tiền đại học kéo dà i 2 năm dà nh cho nhá» ng học sinh ham thích học tập từ 16 “19 tuổi. Các trường đại học trên khẠp thế giá»›i đều công nhận văn bằng nà y. Ngoà i ra còn có các chÆ°Æ¡ng trình dà nh cho nhá» ng học sinh ở cấp lá»›p giá» a (tuổi từ 11 “16) và các học sinh cấp lá»›p tiểu học (tuổi từ 3 “12).

Tổ Chức Tú Tà i Quốc Tế (International Baccalaureate Organization) phải chính thức chấp thuận các trường học trước khi họ có thể giảng dạy chương trình IB. Có khoảng 144 trường được ủy nhiệm giảng dạy chương trình IB ở Úc Đại Lợi. Muốn biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng của Tổ Chức Tú Tà i Quốc Tế.
Â

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện