Chiếu khán du học sinh

Hãy truy cập trang mạng của Bộ Di Trú và Quốc Tịch (Department of Immigration and Citizenship) để tìm hiểu về những đòi hỏi cụ thể về chiếu khán của bạn. Bạn cũng có thể liên lạc với một đại lý giáo dục hoặc văn phòng quốc tế của cơ sở giáo dục Úc mà bạn dự định theo học để được hướng dẫn và giúp đỡ về đơn xin chiếu khán của mình.

Bạn không cần phải nộp đơn xin chiếu khán cho đến khi cơ sở giáo dục chấp nhận đơn xin học của bạn và cấp cho bạn lá thư mời ghi danh hoặc thư xác nhận ghi danh chính thức. Bạn có thể nộp đơn xin chiếu khán sau khi nhận được thư mời ghi danh hoặc thư Xác Nhận Ghi Danh điện tử (eCoE). Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nộp lá thư mời ghi danh, bạn sẽ không được cấp chiếu khán cho tới khi lá thư eCoE được cấp.

Bạn có thể nộp đơn xin chiếu khán trên mạng, đích thân nộp đơn tại tòa đại sứ Úc ở địa phương hoặc bằng đường bưu điện.

Những đòi hỏi về chiếu khán du học sinh

Trước khi nộp đơn xin vào một khóa học của Úc, bạn nên liên lạc với tòa đại sứ Úc tại quốc gia của mình để tìm hiểu xem bạn có hội đủ điều kiện xin chiếu khán du học sinh hay không, cách nộp đơn và những những đòi hỏi về giấy tờ.

Có những đòi hỏi khác nhau về việc xin chiếu khán, tùy thuộc vào loại khóa học bạn ghi danh và quốc gia nguyên quán của bạn.

Những đòi hỏi

Có một số đòi hỏi chung mà các du học sinh phải đáp ứng để hội đủ điều kiện xin chiếu khán du học sinh. Những đòi hỏi này liên quan tới:

  • sức khỏe
  • hạnh kiểm
  • bảo hiểm y tế
  • nợ nần đối với chính phủ Liên Bang Úc
  • vấn đề giám hộ, chỗ ở và những sắp xếp phúc lợi tổng quát đối với các học sinh dưới 18 tuổi

Những đòi hỏi khác có thể bao gồm vấn đề học lực, tuổi tác và nghề nghiệp, khả năng Anh ngữ và tình trạng tài chánh.

Các khoản lệ phí và phí tổn

Một khoản lệ phí nộp đơn xin chiếu khán 450 Úc kim được áp dụng với hầu hết các đơn xin chiếu khán, ngoại trừ các học sinh thuộc chương trình trung học trao đổi và các học sinh được bảo trợ dưới những chương trình do chính phủ Liên Bang chấp thuận. Ngoài ra, còn có những chi phí khác liên quan đến đơn xin chiếu khán của bạn, chẳng hạn như chi phí khám sức khỏe, chi phí kiểm tra lý lịch tư pháp, và chi phí phiên dịch các giấy tờ sang tiếng Anh.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện