Alawa Primary School

Alawa Primary School is a Coeducation primary school, serving years P-6. The uniform is compulsory and enforced. Alawa Primary School is located in NT, Darwin region. Alawa Primary School is 1 of 66 government schools in the Alawa area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện