Allenby Gardens Primary School

Allenby Gardens Primary School is a Coeducation primary school, serving years P-7. The uniform is compulsory and enforced. Allenby Gardens Primary School is located in SA, Adelaide Northern Suburbs region. Allenby Gardens Primary School is 1 of 124 government schools in the Allenby Gardens area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện