Alyarrmandumanja Umbakumba School

Alyarrmandumanja Umbakumba School is a Coeducation combined school, serving years P-12. The uniform is compulsory and enforced. Alyarrmandumanja Umbakumba School is located in NT, Darwin region. Alyarrmandumanja Umbakumba School is 1 of 66 government schools in the Umbakumba area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện