Amanbidji School

Amanbidji School is a Coeducation primary school, serving years Prep-1, 3-6. The uniform is compulsory and enforced. Amanbidji School is located in NT, Alice Springs region. Amanbidji School is 1 of 52 government schools in the Mataranka area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện