Auburn South Primary School

Auburn South Primary School is a Coeducation primary school, serving years P-6. The uniform is compulsory and enforced. Auburn South Primary School is located in VIC, Melbourne Eastern Suburbs region. Auburn South Primary School is 1 of 226 government schools in the Hawthorn East area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện