Australian Islamic College (Dianella)

Australian Islamic College (Dianella) is a Coeducation combined school, serving years K-10. The uniform is compulsory and enforced. Australian Islamic College (Dianella) is located in WA, Perth, North Western Suburbs region. Australian Islamic College (Dianella) is 1 of 22 independent schools in the Dianella area.

Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện