Australian Islamic College of Sydney

Australian Islamic College of Sydney is a Coeducation combined school, serving years K-12. The uniform is compulsory and enforced. Australian Islamic College of Sydney is located in NSW, Sydney Western Suburbs region. Australian Islamic College of Sydney is 1 of 47 independent schools in the Mount Druitt area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện