Balga Senior High School

Balga Senior High School is a Coeducation secondary school, serving years 7-12. The uniform is compulsory and enforced. Balga Senior High School is located in WA, Perth, North Western Suburbs region. Balga Senior High School is 1 of 109 government schools in the Balga area.

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện