Methodist Ladies' College

Methodist Ladies' College is a female combined school, serving years PP-12. The uniform is compulsory and enforced. Methodist Ladies' College is located in Claremont, in Western Australia. Methodist Ladies' College is 1 of 8 Independent schools in the Claremont, area.

Trang web: www.mlc.wa.edu.au

Ngành:
Độc lập

Cấp độ:
Kết hợp lại

Giới tính:
Nữ

Đồng phục:
Đồng phục là bắt buộc và thi hành

Những yêu cầu khác


Trường nội trú

Cung cấp IB

Chấp nhận sinh viên quốc tế

Cung cấp VCAL

Cung cấp VET

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện