Chứng chỉ sau đại học về Kinh tế

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chứng chỉ tốt nghiệp này là một chương trình chuẩn bị cho những người không đáp ứng được yêu cầu nhập học của Thạc sĩ Kinh tế. Nó cung cấp đào tạo nâng cao về các khía cạnh lý thuyết và ứng dụng của kinh tế để chuẩn bị cho chương trình Thạc sĩ mạnh mẽ. Cần có mức trung bình tối thiểu 70% để tiến lên Thạc sĩ Kinh tế. Lưu ý rằng bốn khóa học đã hoàn thành sẽ không được tính vào Thạc sĩ Kinh tế.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Kensington International: $24,620 No
  • Full-time : 0.5 years
  • Part-time : 1 year
UNSW Business School International: $24,620 No
  • Full-time : 0.5 years
  • Part-time : 1 year

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện