Chứng chỉ sau đại học ngành Hàng hải học

University of Wollongong - Sydney Business School

Loại cơ sở giáo dục: Trường Đại học/Trường Đại học
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00102E

Chứng chỉ sau đại học về Nghiên cứu Hàng hải được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu giáo dục sớm hoặc giữa sự nghiệp của các chuyên gia hàng hải làm việc trong một chính sách hoặc bối cảnh hoạt động, hoặc những người có ý định theo đuổi sự nghiệp trong một lĩnh vực hàng hải hoặc liên quan. Khóa học này cung cấp một sự hiểu biết rộng rãi về luật biển, quản trị đại dương và an ninh hàng hải.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện