Bằng tốt nghiệp Kế hoạch Tài chính

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này là một phần của một bộ chương trình sau đại học được cung cấp tại Trường Kinh doanh UNSW để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và nhu cầu ngành về đào tạo chuyên môn về lập kế hoạch tài chính. Nó được thiết kế để vượt quá yêu cầu đào tạo Cấp 1 của Hướng dẫn quản lý 146 (RG146) của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc. Chương trình này cho phép các chuyên gia và các học viên ngành phát triển kiến thức và kỹ năng không chỉ trong thị trường tài chính, lập kế hoạch tài chính, đầu tư, và luật thuế và chiến lược, mà còn tuân thủ, quản lý rủi ro, hành vi đạo đức và chuyên môn. Một mục tiêu chính là cung cấp cho họ một nền tảng vững chắc để tiến bộ trong sự nghiệp và/hoặc nghiên cứu nâng cao trong tư vấn tài chính và đầu tư cá nhân.

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện