Đại học Victoria (VU)

Social Equity
Công bằng xã hội

24% of Đại học Victoria (VU) students were from low socioeconomic or disadvantaged backgrounds.

Công bằng xã hội

Tỷ lệ sinh viên trong nước theo học tại mỗi trường đại học đến từ nền kinh tế xã hội thấp hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

First Generation
Thế hệ thứ nhất

48% of Đại học Victoria (VU) students came from families where their parents’ education is known and did not exceed Year 12.

Thế hệ thứ nhất

Xếp hạng này so sánh tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học khác nhau. Nó nhìn vào tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp

Learner Engagement
Sự tham gia của người học

68% of Đại học Victoria (VU) students felt they were engaged with learning at their institution.

Sự tham gia của người học

Đánh giá này xem xét tỷ lệ sinh viên cảm thấy họ đã tham gia vào việc học tập tại cơ sở của họ.

Staff Qualification
Trình độ nhân viên

55% of Đại học Victoria (VU) staff hold a Ph.D, Doctorate by research or Doctorate by coursework.

Trình độ nhân viên

Đánh giá này nhìn vào tỷ lệ nhân viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. *Xếp hạng này không phải là lĩnh vực nghiên cứu.

Student Demand
Nhu cầu sinh viên

15% of students at Đại học Victoria (VU) achieved entrance scores that are in the medium to high range.

Nhu cầu sinh viên

Xếp hạng này xem xét nơi sinh viên trong nước có thành tích cao chọn học bằng cách so sánh tỷ lệ sinh viên bắt đầu với điểm ATAR cao tại mỗi trường đại học.

Student:Teacher Ratio
Sinh viên:Tỷ lệ giáo viên

At Đại học Victoria (VU), there are 25 students per 1 teaching staff member.

Sinh viên:Tỷ lệ giáo viên

Xếp hạng này xem xét số lượng học sinh trên mỗi nhân viên giảng dạy.

Learning Resources
Tài nguyên học tập

81% of Đại học Victoria (VU) students were satisfied with the learning resources provided by their institution.

Tài nguyên học tập

Đánh giá này xem xét tỷ lệ sinh viên hài lòng với các nguồn lực học tập được cung cấp bởi cơ sở của họ.

Overall Experience
Kinh nghiệm tổng thể

74% of Đại học Victoria (VU) students were satisfied with the overall quality of their educational experience.

Kinh nghiệm tổng thể

Đánh giá này xem xét tỷ lệ sinh viên hài lòng với chất lượng tổng thể của kinh nghiệm giáo dục của họ.

Skills Development
Phát triển kỹ năng

81% of Đại học Victoria (VU) students were satisfied with the skill development they experienced through their studies.

Phát triển kỹ năng

Đánh giá này xem xét tỷ lệ sinh viên hài lòng với sự phát triển kỹ năng mà họ đã trải qua qua quá trình học tập của họ.

Student Support
Hỗ trợ Sinh viên

68% of Đại học Victoria (VU) students were satisfied with the support they received from their institution.

Hỗ trợ Sinh viên

Đánh giá này xem xét tỷ lệ sinh viên hài lòng với sự hỗ trợ mà họ nhận được từ trường của họ.

Teaching Quality
Chất lượng giảng dạy

77% of Đại học Victoria (VU) students were satisfied with the quality of teaching they experienced.

Chất lượng giảng dạy

Đánh giá này xem xét tỷ lệ học sinh hài lòng với chất lượng giảng dạy mà họ đã trải qua.

Graduate Salary
Lương sau đại học

Graduates from Đại học Victoria (VU) earn a median salary of $60,000

Lương sau đại học

Xếp hạng này so sánh mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học khác nhau.

Full-Time Employment
Việc làm toàn thời gian

67% of Đại học Victoria (VU) graduates are employed full-time four months after completing their course.

Việc làm toàn thời gian

Xếp hạng này so sánh tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học khác nhau. Nó nhìn vào tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp

Các tổ chức tương tự

Duyệt thêm các tổ chức
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện